MFC

Het MFC biedt verblijf, dagopvang en begeleiding aan kinderen en jongeren.

VERBLIJF:

Overnachting, met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden (inclusief ontbijt) en de avonduren. Het verblijf situeert zich tussen 18.00 u. en 8.00 u.

DAGOPVANG:

De ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of aangepaste dagbesteding.

De opvang kan schoolaanvullend zijn (opvang overdag zonder schoolvervangend karakter, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en – mogelijkheden van het kind of de jongere) of schoolvervangend (opvang binnen de schooluren waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden).

De opvang kan voor een halve of hele dag en situeert zich tussen 8.00 u. en 18.00 u.

BEGELEIDING:

Algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal 1 of maximaal 2 uur. Deze begeleiding kan zowel ambulant (het kind of jongere en of zijn netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener) als mobiel (de hulpverlener verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind of jongere en of zijn netwerk) worden aangeboden.

De drie ondersteuningsvormen zijn combineerbaar. Ambulante begeleiding is enkel mogelijk indien de cliënt op dezelfde dag geen gebruik maakt van dagopvang.

Verblijf en dagopvang worden ook aangeboden voor kinderen en jongeren die geen school lopen in Sint-Lodewijk. Dit kan enkel tijdens weekends en vakantieperiodes. Inschrijving gebeurt één maand vóór de respectieve vakantieperiode en voor de grote vakantie is dit de eerste werkdag na 1 mei.

 

Klik hier voor aanmeldingen

 

Geïntegreerde werking

In Sint-Lodewijk wordt zoveel mogelijk vraaggestuurd en geïntegreerd gewerkt. Vraaggestuurd wil zeggen dat de begeleidingsvragen van de cliënt als uitgangspunt van de ondersteuning gehanteerd worden. Geïntegreerd wil zeggen dat de verschillende zorgvragen van een cliënt niet afzonderlijk benaderd worden maar interdisciplinair. Bijgevolg is er een nauwe samenwerking tussen het MFC en de scholen en is er in principe geen externaatswerking mogelijk.

Samenspraak tussen medewerker en cliënt is de voorwaarde voor het bepalen van een werkbare begeleidingsvraag. De medewerker benadert de begeleidingsvraag zoveel mogelijk vanuit professionele deskundigheid, de cliënt vanuit zijn ervaringsdeskundigheid.

 

Eenheden

In het MFC zijn de cliënten verdeeld over vier interdisciplinaire eenheden. Elke eenheid is opgebouwd rond een deelgroep kinderen/jongeren met een bepaalde gemeenschappelijkheid in hun zorgvraag. Elke eenheid valt samen met een aantal leerstromen in de scholen. Aan elke eenheid zijn medewerkers vanuit de verschillende disciplines verbonden. De belangrijkste redenen voor de werking in interdisciplinaire eenheden zijn het versterken van de interdisciplinaire werking, het kleinschaliger en overzichtelijker maken van de (grote) organisatie en het zo goed als mogelijk afstemmen van de werking op de noden van een groep kinderen/ jongeren en van het individuele kind.