Geschiedenis

Sint-Lodewijk kan zich vandaag met trots een pionier en referentie noemen inzake begeleiding en onderwijs aan personen met een motorische handicap in Vlaanderen.

In 1921 startten de Zusters van Liefde met de opvang van een tiental 'gebrekkige' meisjes in hun klooster Sint-Lodewijk in Kwatrecht. Vanaf 1928 boden ze de meisjes naast opvang ook onderwijs aan. Voor dit onderricht en opvang stonden de zusters zelf in.

 

Erkend door de overheid

Baanbrekend was dat de school in 1937 erkend werd door de overheid waardoor de meisjes sindsdien officieel de mogelijkheid kregen een beroep aan te leren. Het onderrichten van personen met een handicap was in de toenmalige tijdsgeest erg vooruitstrevend.

Een volgende mijlpaal was de bouw in 1949 van een moderne (para)medische vleugel en de intrede van (para)medisch geschoolde medewerkers. In 1967 startte de buitenschoolse opvang in leefgroepen waarvoor geschoolde opvoeders en paramedici in dienst werd genomen.

Vanaf 1972 konden ook jongens met een motorische handicap in Sint-Lodewijk terecht.

Als gevolg van de medische vooruitgang constateerde men met de jaren dat er steeds meer kinderen met een complexe neuromotorische problematiek een beroep deden op Sint-Lodewijk. In 1974 startten de specifieke programma's voor kinderen met een motorische of meervoudige beperking.

 

Verdere uitbreiding

Vanuit de nood aan aangepaste opvang voor een deelgroep van de instituutverlaters van Sint-Lodewijk werd in 1984 Home Diepenbroek opgericht, een nursingtehuis voor niet-werkende volwassenen met een motorische handicap.

In 1980 werd een onderwijskundig proefproject - geïntegreerd onderwijs, kortom GON - gestart. GON is de onderwijsvorm waarbij kinderen met een handicap les volgen in het gewoon onderwijs, maar onderwijsdeskundige of paramedische ondersteuning krijgen vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. Na drie proefjaren is de basisschool in Sint-Lodewijk vanaf 1984-1985 gestart met het aanbieden van GON. De secundaire school volgde dit voorbeeld in 1993.

Sint-Lodewijk biedt ook de mogelijkheid tot huisonderwijs aan. Dit wil zeggen dat gespecialiseerde leerkrachten van Sint-Lodewijk kinderen die lange tijd afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of handicap onderwijsdeskundige hulp bieden. In tegenstelling tot GON is deze hulp niet handicapgebonden en is het de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs die de hulp kan bieden. Hoewel huisonderwijs sinds begin jaren 80 aangeboden wordt, duurde het tot 2008 vooraleer er een leerling effectief gebruik van maakte.

Naast onderwijsdeskundige begeleiding door de gespecialiseerde GON-leerkrachten, kunnen leerlingen met een motorische handicap in de reguliere scholen ook aanvullend therapeutisch, psychopedagogisch, sociaal en op vlak van hulpmiddelen (door DIATH) worden ondersteund door het ambulant team van het mpi. Sinds juli 2001 heeft Sint-Lodewijk namelijk de mogelijkheid om cliënten in hun gewone leer- en leefomgeving te ondersteunen. Dit is complementair ten aanzien van personen en diensten die reeds actief zijn rond de cliënt, zoals bijvoorbeeld GON. Deze ambulante eenheid heeft als uitgangspunt het ondersteunen van de ondersteuners.

DIATH (dienst informatie en advies technische hulpmiddelen) ontstond eind jaren 1990 en is verantwoordelijk voor alles wat met hulpmiddelen en aangepast materiaal te maken heeft. Deze dienst omvat een groep gespecialiseerde paramedici die elk een specifiek luik van de hulpmiddelenverstrekking opvolgen en is sedert 2002 tevens erkend door het RIZIV voor de opmaak van multidisciplinaire functioneringsrapporten in het kader van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen.

 

Interdisciplinaire eenheden

Sinds september 2001 is de dienstverlening in Sint-Lodewijk georganiseerd in interdisciplinaire eenheden. De verschillende disciplinaire deskundigen die in een team met een cliënt werken, werken nauw samen om de besluitvorming in het voordeel van de cliënt efficiënter en transparanter te maken. Ook in de samenwerking met externe scholen en organisaties, in GON- en ambulante begeleidingen streeft Sint-Lodewijk naar dit interdisciplinaire model.

Vanuit de vervoersproblematiek van cliënten met een motorische handicap ontstond in 2002 de Dienst Aangepast Vervoer. Deze dienst biedt in de regio Wetteren-Dendermonde deur-aan-deurvervoer voor personen met motorische problemen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

In november 2009 zag de Dienst Persoonlijke Assistentie het daglicht. Personen die hulp nodig hebben bij het uitwerken van hun persoonlijk assistentiebudget (PAB), kunnen vanaf januari 2010 hiervoor aankloppen bij een zorgconsulent van Sint-Lodewijk.