Hulp en ondersteuning

De zorgvraag is richtinggevend voor de invulling van de ondersteuning. Er zijn verschillende domeinen waarop de leerling kan geholpen worden:

 

  • sociaal-emotionele ontwikkeling: sociale en relationele vaardigheden, emotionele ontwikkeling, aanvaarden van de motorische beperking, zelfbeeld, …

  • motorische en sensorische ontwikkeling: sensorische organisatie, grove of fijne motoriek, schrijfmotoriek, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, hulpmiddelen, …

  • werkhouding en leren leren: taakspanning, kijk- en luisterhouding, denkontwikkeling, logisch redeneren, compenserende software of computergebruik, …

  • schoolse vaardigheden: taalontwikkeling (passieve en actieve woordenschat, mondeling taalgebruik), lezen (leesvoorwaarden, technisch of begrijpend lezen), spelling (schrijfvoorwaarden, technisch schrijven), rekenen (rekenvoorwaarden en –vaardigheden), ruimtelijke oriëntatie, lichaamsbesef

  • dag- en vrijetijdsbesteding

  • leerkracht- en teamgerichte begeleiding: informeren, adviseren, ondersteunen en coachen van het begeleidingsteam, problemen detecteren, signaleren, helpen oplossen, klasgenoten of omgeving informeren over de beperking, leren werken met aangepast materiaal, zoeken naar de beste plaats in de klas, differentiëren bij toetsen, organiseren van toetsen via schrijfhulp, laptop, …

  • gezinsgerichte begeleiding: advies en tips over dagelijks opvoeden en begeleiden van het kind, zelfredzaamheid of zindelijkheid, sociaal-emotionele ondersteuning naar het gezin, gebruik van hulpmiddelen

Voor de gezinsgerichte begeleiding zal -indien nodig- doorverwezen worden naar externe diensten of een beroep gedaan worden op het Mobiel Team of DIATH van Sint-Lodewijk.