GON BuBaO

Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Vanuit onze GON-werking bieden wij ondersteuning aan kleuters en kinderen lager onderwijs met een motorische beperking.

Bij elke GON-begeleiding is de medewerking van alle participanten zeer belangrijk.

Wij stellen de leerling met zijn mogelijkheden en beperkingen centraal.

Volgende participanten horen er altijd bij:

  • de ouders

Zij staan het dichtst bij hun kind en zijn als het ware de 'specialisten' van hun eigen kind. Wij hebben respect voor hun specifieke deskundigheid waardoor ze een belangrijke informatiebron zijn voor de andere participanten. De ouders kennen vaak best de mogelijkheden en de beperkingen van hun kind.

  • de school voor gewoon onderwijs

Deze gastschool verklaart zich bereid om die leerling in de school op te nemen en om samen te werken met de GON-begeleider.

  • het CLB van die gastschool

Dit CLB heeft als taak om, in samenspraak met de andere partijen, erover te waken dat aan de voorwaarden van het GON voldaan is en om de evolutie van de GON-leerling op te volgen.

  • de dienstverlenende school van het buitengewoon basisonderwijs: BuBaO Sint-Lodewijk

De GON-begeleider neemt de GON-begeleiding van de betreffende leerling op zich. Alle GON-begeleiders hebben als thuisbasis de school voor buitengewoon onderwijs. Ze worden permanent ondersteund door het expertisenetwerk van Sint-Lodewijk.

GON-begeleiding is een meerwaarde voor alle partijen. Onze GON-leerkrachten zijn, door de nauwe betrokkenheid met de school, steeds als eerste op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe aanpassingen, ... Er is ruimte voor overleg tussen de GON-begeleiders en de leerkrachten Buitengewoon Onderwijs. Deze verbondenheid met de school zorgt ervoor dat wij onze brugfunctie ten volle kunnen opnemen en benutten.

We trachten ook de therapeuten van de GON-leerling te betrekken zodat de begeleiding op elkaar kan afgestemd worden.

Opmerking: Het VCLB Wetteren (het CLB van de dienstverlenende school) dient

enkel betrokken te worden indien de leerling reïntegreert in het gewoon onderwijs, na een inschrijving in het buitengewoon onderwijs van het type 4.

We begeleiden meer dan 200 leerlingen in het basisonderwijs.

Ons GON-team bestaat uit leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Wenst u meer informatie over onze inschrijvingscriteria: klik hier

Wenst u meer informatie over onze inschrijvingsprocedure: klik hier

Wenst u contact te nemen met onze GON-school: klik hier

Aanmeldingen dienen steeds te gebeuren door het CLB en per e-mail aan de hand van de eerste bladzijde van het gemotiveerd verslag.