Inschrijvingscriteria

MFC (verblijf, dagopvang) BuBaO, BuSO

1. leeftijdscriterium

kinderen en jongeren van 1 tot 21 jaar, eventueel verlengbaar tot 23 jaar :

  • niet schoolgaanden vanaf 1 jaar tot 2,5 jaar
  • schoolgaanden vanaf 2,5 jaar
  • maximaal tot het einde van het schooljaar waarin men 21 jaar wordt. Er kan een verlenging tot 23 jaar worden verleend in functie van het behalen van het diploma secundair onderwijs (OV4) of in afwachting van een vervolgondersteuning in een volwassenvoorziening (OV1).

2. criterium motorische beperking

De motorische beperking kan aangeboren of verworven zijn: hersenletsel, ruggenmergletsel (dwarslaesie, spina-bifida), neuro-musculaire aandoeningen, skeletafwijkingen, andere motorische beperkingen ten gevolge van stoornissen of beperkingen in de motoriek of in de praxie (handelen) of ten gevolge van syndromale aandoeningen of stofwisselingsziekten.

3. criterium bijkomende beperkingen

Ondergeschikt aan de motorische beperking kunnen andere beperkingen of stoornissen voorkomen zoals: verstandelijke beperking, visueel, auditief, gedrags- en/of emotionele stoornissen, epilepsie, leerproblemen, ...

4. administratieve criteria

  •  Voor inschrijving in de school: beschikken over een verslag M-decreet type 4 met specificatie van onderwijsniveau en opleidingsvorm (voor BuSO) voor de effectieve startdatum
  • Voor inschrijving in het MFC: een jeugdhulpregiebeslissing voor de modules verblijf en/of dagopvang

    en/of mobiele en ambulante begeleiding en behandeling/training voor de effectieve startdatum.

Combinatie met PAB

1. dagopvang

Cliënten met een PAB-budget kunnen in Sint-Lodewijk terecht voor dagopvang. Het PAB-budget zal door het VAPH verminderd worden in verhouding tot het gebruik van de module dagopvang.

2. externaat

Sint-Lodewijk heeft geen sterk uitgebouwd externaat (er is geen voor- en naschoolse opvang). Vervoer van en naar de school kan met het leerlingenvervoer of door de ouders georganiseerd worden. Eten kan in de personeelsrefter mits eigen maaltijd te voorzien of aankopen van maaltijdbonnetjes voor een warme maaltijd.

Secundaire leerlingen met een grote zelfstandigheidsgraad, kunnen externe leerlingen zijn. Elke andere vraag voor externaat wordt individueel bekeken, hierbij ook het al dan niet inschakelen van een PAB-assistent.

3. logeren en kortverblijf

Een combinatie PAB met verblijf is niet mogelijk, uitgezonderd in functie van kampen georganiseerd door Sint-Lodewijk. Voor personen met een PAB-budget wordt de personeelskost via het budget betaald.

 

Mobiel

1. leeftijdscriterium

Voor kinderen en jongeren van 1 tot 21 jaar. 

2. criterium motorische handicap, motorische stoornissen

De problematiek van de cliënt is van motorische aard.

3. criteria betreffende het ondersteuningsaanbod.

  • De begeleiding moet hoofdzakelijk gerealiseerd kunnen worden in de  natuurlijke leer -en leefomgeving van het kind of de jongere.
  • Het betreft een duidelijk afgebakende ondersteuningsvraag.
  • Per cliënt kan men maximaal 50 begeleidingen per jaar bieden.
  • Het gaat om ondersteuningsvragen waarbij er een nood is aan 'handicapspecifieke knowhow' van de professionele ondersteuner.

4. administratieve criteria

  • Gunstige jeugdhulpregiebeslissing voor de module mobiele/ambulante begeleiding en training

5. criteria betreffende de regio

De cliënt moet in de regio Oost-Vlaanderen / Vlaams-Brabant (Zuid-West) wonen.

 

Ondersteuning type 4

Vanuit het ondersteuningsmodel van Sint-Lodewijk bieden wij ondersteuning aan kinderen en jongeren met een motorische beperking.

  • BuBaO organiseert de ondersteuning voor kleuters en kinderen lager onderwijs.
  • BuSO organiseert de ondersteuning voor jongeren secundair onderwijs en gesubsidieerd hoger onderwijs.

Onze leerlingen dienen te beschikken over een gemotiveerd verslag (type 4) met een motivering voor een matige of ernstige beperking.

Deze documenten worden afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De school 'gewoon onderwijs' is gelegen in de regio Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant.

 

FAM Sint-Lodewijk

Iemand komt in aanmerking voor verblijf in FAM Sint-Lodewijk als hij/zij beantwoordt aan de inschrijvingscriteria:

1. leeftijd

Personen moeten minimaal 18 jaar zijn

2. administratief

Personen moeten ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over een gunstige beslissing tehuis niet werkende nursing motorische A of B beschikken (beslissing van Provinciale Evaluatie Commissie)

3. regio

Vlaanderen

4. handicap

personen met een motorische beperking (aangeboren of niet) met bijkomende ondersteuningsnoden en eventuele bijkomende beperkingen (verstandelijk, auditief, visueel of gedrags- en emotionele stoornissen), op voorwaarde dat er geen continu (medisch) toezicht nodig is en de persoon zichzelf kan uitdrukken.

4. DPA

Wie ondersteuning, advies of expertise met zijn PAB-budget wil inkopen voor thuis kan hiervoor terecht bij de dienst persoonlijke assistentie (DPA). De coördinator zorgt voor een matching van vraag en antwoord en berekent de kostprijs (voorbereidingstijd, verplaatsingstijd, loonkost en vervoerskost).