Opleidingsvorm 4

ASO: Algemeen secundair onderwijs

Het ASO richt zich voornamelijk tot leerlingen die theoretisch begaafd zijn en zich in hoofdzaak aangetrokken voelen door een theoretische benadering van de leerinhouden. De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs (zo-wel de professionele als de academische bachelor en master). De leerlingen be-halen het diploma van secundair onderwijs. Binnen het ASO bieden wij in Sint-Lodewijk drie basisrichtingen aan: Latijn, Economie en Humane Wetenschap-pen, die in de derde graad voor Latijn en Economie gecombineerd worden met Moderne Talen. De leerlingen uit de economische richting kunnen na hun 6 de leerjaar ook nog het 7de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer vol-gen.

TSO: Technisch secundair onderwijs

In het TSO wordt eveneens een algemene vorming aangeboden maar met een grotere nadruk op de toepassingen. In Sint-Lodewijk bieden wij de studierich-ting Handel aan. Deze richting is een doorstromingsrichting die zoals in het ASO gericht is op een doorstroming naar het hoger onderwijs met nadruk op de pro-fessionele bachelors. Na het beëindigen van de opleiding (diploma van secun-dair onderwijs) kan de leerling kiezen voor deze verdere studie maar men kan ook onmiddellijk naar het beroepsleven. Ook het volgen van het 7 de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer behoort tot de mogelijkheden.

BSO: Beroepssecundair onderwijs

In het BSO wordt de nadruk gelegd op een praktische opleiding aangepast aan de manuele en motorische vaardigheden van onze leerlingen. Terwijl in het ASO de nadruk ligt op het theoretische en in het TSO op de toepassing ligt in het BSO de nadruk op de praktijk. Wij bieden in Sint-Lodewijk twee studierichtingen aan: Kantoor en Organisatiehulp. Na het 6 de jaar behalen de leerlingen het ge-tuigschrift van het 6de jaar BSO. Wanneer zij een 7de specialisatiejaar doen (Kantooradministratie en Gegevensbeheer of Organisatie-Assistentie) behalen zij ook het diploma secundair onderwijs.

GON-begeleiding

GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een sa-menwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

Quotum leerlingen OV4 voor het schooljaar 2018-2019: 90