Opleidingsvorm 1

Klasgroepen

Binnen opleidingsvorm 1 zijn er 3 hoofdstromen en 2 schakelklassen die als het ware een schakel vormen tussen deze 3 hoofdstromen.

De 3 hoofdstromen zijn:

 • FSO = Functioneel Secundair Onderwijs
 • SSO = Sociaal Secundair Onderwijs
 • MSO = Maatschappelijk Secundair Onderwijs

De 2 schakelklassen zijn:

 • Schakel 1: aanbod van vakken uit FSO en SSO
 • Schakel 2: aanbod van vakken uit SSO en MSO

 

Algemene werking

Opleidingsvorm 1 richt zich tot leerlingen die later terecht komen in een be-schermd leef- en woonmilieu. Binnen OV 1 wordt er een onderscheid gemaakt volgens niveau, rekening houdend met de mentale mogelijkheden en beperkin-gen van de leerling. Hierdoor worden 3 hoofdstromen gecreëerd: FSO – SSO – MSO. Afhankelijk van de leeftijd wordt eerst een basisvorming en nadien een fi-naliteitswerking aangeboden.

 

Niveaugebonden

FSO

De leerstofverwerking gebeurt volledig binnen de lessen zelf en wordt sterk be-geleid. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functio-neel mogelijk toe te passen in een beperkte context. De toekomst wordt op maat van de leerling voornamelijk praktisch voorbereid.

SSO

De leerstofverwerking gebeurt grotendeels binnen de lessen zelf en wordt bege-leid. Af en toe gebeurt de verdere verwerking en automatisatie aan de hand van kleine taken en toetsen. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een ruime context. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid.

MSO

Hier onderscheiden we leerlingen die onmiddellijk in OV 1 starten en leerlingen die de eindtermen in OV 4 niet meer kunnen bereiken en overgaan naar OV 1.

In deze richting is er aandacht voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling waarbij men de leerlingen begeleidt om hen zo zelfstandig mogelijk met de aangeboden leerstof en vaardigheden te leren omgaan. Verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt dus zowel binnen alsook buiten de schooluren, aan de hand van taken en toetsen. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid.

De schakelklassen bieden een aangepast, samengesteld programma aan met vakken uit de beide aanleunende hoofdstromen.

Deze werking is steeds op het niveau van het kennen en kunnen van de leer-lingen, waardoor er individueel en groepsgebonden les wordt gegeven.

Algemene accenten:

 • vast lessenrooster
 • samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een aantal specifieke activiteiten
 • aandacht voor de specifieke noden van de leerling
 • uitbreiden van algemene en culturele kennis
 • werken rond persoonsvorming
 • aanleren en toepassen van functionele vaardigheden
 • aanleren van verschillende communicatievaardigheden
 • aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, …
 • aangepast evaluatiesysteem (pictogrammen, pijltjes, punten, attitudes, …)

 

Leeftijdsgebonden

Binnen elke hoofdstroom onderscheiden we een basisvorming en een finaliteits-werking.

Basisvorming: leerlingen met een leeftijd van maximaal 18 jaar. Binnen deze vorming wordt de nadruk gelegd op een functionele werking die aangepast is aan de cognitieve en lichamelijke mogelijkheden van onze leer-lingen. Het onderhouden en uitbreiden van toekomstgerichte functionele vaar-digheden is hier het hoofdaccent. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende manier aangeboden.

Finaliteitswerking: leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Binnen deze werking wordt de toekomsttraining een hoofdaccent. Deze jaren zijn heel belangrijk in het voorbereiden naar een mogelijks woon-, leef- en werkmili-eu. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften zal een leerling kennis ma-ken met deze toekomstperspectieven, dit zowel theoretisch als praktisch (a.d.h.v. bezoeken, stages, …).

Quotum leerlingen OV1 voor het schooljaar 2018-2019: 50