LESSENTABELLEN OV 1

In opleidingsvorm 1 (OV1) krijgen de leerlingen een algemene en sociale vorming die gericht is op:

-      maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en

-      voor zover mogelijk, arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

Leeftijdsgebonden fasen

In BuSO Sint-Lodewijk wordt OV1 opgedeeld in twee fasen. Bij de overstap naar het BuSO, starten de leerlingen in fase 1. Op de leeftijd van 18 jaar maken de leerlingen de overstap naar fase 2. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar die een verlenging krijgen, is er een 21+ werking.

Binnen elke fase worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd met het oog op het verwerven van competenties en vaardigheden op vlak van wonen, werken, vrije tijd en enkele overkoepelende vaardigheden. 

Afhankelijk van de leeftijdsfase worden andere klemtonen gelegd:

 

OV1lestabelafb

 

Fase 1

In fase 1 ligt de nadruk op het onderhouden en verder uitbouwen van kennis, vaardigheden en attitudes. Binnen de verschillende leergebieden is er een eerder aanbod-gestuurde aanpak. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende, functionele manier aangeboden.

Daarnaast wordt in deze fase een basis gelegd voor de toekomsttraining. Het accent ligt op het vormen van een realistisch beeld op de eigen mogelijkheden, zorgvragen en de noden aan ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd. 

 

Fase 2

Binnen de tweede fase worden de verworven competenties uit fase 1 verder onderhouden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling worden deze nog verder uitgebouwd en uitgediept.

De toekomsttraining wordt in fase 2 een centraal thema. De leerlingen maken kennis met de verschillende mogelijkheden op vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd. Naast het kennismaken met de verschillende mogelijkheden, wordt uitgebreid stilgestaan bij de persoonlijke voorkeuren en wensen van de leerling. Dit kan binnen deze fase een heel concrete en praktische vorm aannemen door bijvoorbeeld bezoeken of stages te organiseren.

21+

In de 21+werking ligt de focus op het toepassen van de verworven competenties in het dagelijkse leven. Afhankelijk van de keuzes die de leerling in fase 2 maakte, wordt de leerling gecoacht om deze verder uit te werken binnen en waar mogelijk ook buiten Sint-Lodewijk.

Algemene accenten:

  • samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een aantal specifieke activiteiten
  • aandacht voor de specifieke noden van de leerling
  • uitbreiden van algemene en culturele kennis
  • werken rond persoonsvorming
  • aanleren en toepassen van functionele vaardigheden
  • aanleren van verschillende communicatievaardigheden
  • aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, …
  • aangepast evaluatiesysteem

Pedagogische eenheden

Per fase worden de leerlingen opgedeeld in een aantal pedagogische eenheden of klassen. Om tot een evenwichtige groepsverdeling te komen houdt het lerarenteam rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve mogelijkheden en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Afhankelijk van de klassamenstelling kunnen accentverschillen gelegd worden tussen de verschillende klassen binnen eenzelfde fase. 

 

Overzicht activiteiten per fase

 

  Fase 1   Fase 2
  Vast aanbod   Vast aanbod
1 Onthaal  1 Onthaal 
7 Woon en zorg 6 Woon en zorg
2 SOVA/RSV 2 Relationele en seksuele vorming
2 Godsdienst 2 Godsdienst
1 Afsluituurtje op vrijdag 1 Afsluituurtje op vrijdag
    3 Toekomstverkenning
2 Nederlands    
2 Rekenen    
3 Mens en maatschappij    
4 Taak- en computergerichte vaardigheden    
       
  Keuzemogelijkheden   Keuzemogelijkheden
6 Ateliers 6 Ateliers
2 Taallabo: Engels of Frans of taal 4 Reken- en taallabo
    3 Project
    4 Taak- en computergerichte vaardigheden

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21+

In de 21+ werking wordt het ‘vakaanbod’ grotendeels losgelaten. Sommige activiteiten, zoals de ateliers, kunnen de 21+ leerlingen nog meevolgen binnen fase 2.

De jongeren krijgen inspraak in de activiteiten en de thema’s waarrond gewerkt wordt en stellen wekelijks in samenspraak met de hele groep een weekplanning op. Binnen deze weekplanning worden steeds activiteiten voorzien waarbij rond wonen, werken, vrije tijd en relaties gewerkt wordt.

De uitwerking van het 21+aanbod gebeurd in samenwerking met de school en het MFC.