LESSENTABELLEN OV 1

Studieaanbod opleidingsvorm 1

In opleidingsvorm 1 (OV1) krijgen de leerlingen een algemene en sociale vorming die gericht is op:

-       maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en

-       voor zover mogelijk, arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.

 

Leeftijdsgebonden fasen

In BuSO Sint-Lodewijk wordt OV1 opgedeeld in twee fasen. Bij de overstap naar het BuSO, starten de leerlingen in fase 1. Op de leeftijd van 18 jaar maken de leerlingen de overstap naar fase 2.

Het belevingsaanbod wordt fase overschrijdend aangeboden.

Binnen elke pedagogische eenheid worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd met het oog op het verwerven van competenties en vaardigheden op vlak van wonen, werken, vrije tijd en enkele overkoepelende vaardigheden.

Afhankelijk van de leeftijdsfase worden andere klemtonen gelegd:

 

lessentabelOV1 1

 

Fase 1

In fase 1 ligt de nadruk op het onderhouden en verder uitbouwen van kennis, vaardigheden en attitudes. Binnen de verschillende leergebieden is er een eerder aanbod-gestuurde aanpak. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende, functionele manier aangeboden.

Daarnaast wordt in deze fase een basis gelegd voor de toekomsttraining. Het accent ligt op het vormen van een realistisch beeld op de eigen mogelijkheden, zorgvragen en de noden aan ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd.

Fase 2

Binnen de tweede fase worden de verworven competenties uit fase 1 verder onderhouden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling worden deze nog verder uitgebouwd en uitgediept.

De toekomsttraining wordt in fase 2 een centraal thema. De leerlingen maken kennis met de verschillende mogelijkheden op vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd. Naast het kennismaken met de verschillende mogelijkheden, wordt uitgebreid stilgestaan bij de persoonlijke voorkeuren en wensen van de leerling. Dit kan binnen deze fase een heel concrete en praktische vorm aannemen door bijvoorbeeld bezoeken of stages te organiseren.

Functionele leergroep

Vanaf september 2018 start het BuSO, in navolging van het BuBaO, met belevingsgroepen. In dit belevingsaanbod ligt het accent op eigen tempo, ontdekken en ervaren. Dit wordt gerealiseerd in een klimaat waarin nabijheid, veiligheid en continuïteit in personen en ruimte centraal staan. In het schooljaar 2018-2019 vormen we binnen dit belevingsaanbod een functionele leergroep.

Algemene accenten:

  • samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor specifieke activiteiten
  • aandacht voor de specifieke noden van de leerling
  • uitbreiden van algemene en culturele kennis
  • werken rond persoonsvorming
  • aanleren en toepassen van functionele vaardigheden
  • aanleren van verschillende communicatievaardigheden
  • aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, …
  • aangepast evaluatiesysteem

Pedagogische eenheden

Per fase worden de leerlingen opgedeeld in een aantal pedagogische eenheden of klassen. Om tot een evenwichtige groepsverdeling te komen houdt het lerarenteam rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve mogelijkheden en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Afhankelijk van de klassamenstelling kunnen accentverschillen gelegd worden tussen de verschillende klassen binnen eenzelfde fase. 

Overzicht activiteiten per fase 

lessentabelOV1 2

Functionele leergroep

Deze werking is in opbouw en zal de komende jaren nog verder uitgewerkt worden. De werking vloeit voort uit onze huidige werking en zal binnen de huidige doelgroep ook nog voor een belangrijk deel gericht zijn op schoolse vaardigheden. Het aanbod wordt minder opgedeeld in afzonderlijke vakken. Er wordt nog steeds met thema’s gewerkt rond wonen, werken, vrije tijd en relaties. In deze groep staat het geïntegreerd en belevingsgericht werken voorop.