GON-werking

GON-start

Eind augustus – begin september zijn er de eerste contacten van de GON-leerkrachten met de ouders, de scholen en de CLB’s voor het plannen van de opstartvergadering.

 

Opstartvergadering

Op een opstartvergadering zijn alle betrokken partijen aanwezig, zij worden het integratieteam genoemd. Het integratieteam bestaat uit de vijf volgende instanties:

 • De gastschool (school gewoon onderwijs);

 • De dienstverlenende school (GON–begeleiding Sint-Lodewijk);

 • Het CLB van de gastschool;

 • Het CLB van de dienstverlenende school (enkel indien de leerling vanuit BuO overgaat naar GO);

 • De ouders.

Op vraag van de ouders kunnen ook andere begeleiders en ondersteuners aanwezig zijn zoals iemand van thuisbegeleiding of begeleidende therapeuten.

Tijdens de opstartvergadering wordt het integratieplan in samenspraak met het integratieteam opgesteld en door alle partijen ondertekend.

Het integratieplan is een basisdocument, een handelingsgerichte engagementsverklaring die essentiële gegevens bevat en voor een bepaalde periode wordt opgesteld. Een leerling in het geïntegreerd onderwijs is pas financier- of subsidieerbaar indien er een integratieplan is opgemaakt.

Het integratieplan is de basis van onze handelingsgerichte werking. Het bevat de doelstellingen en verwachtingen van de GON-begeleiding. Deze worden later geëvalueerd in het individueel handelingsplan.

Om de opstartvergadering vlot te laten verlopen is er een leidraad en een kennismakingsdossier ontwikkeld.

De leidraad wordt gebruikt door de GON-begeleider, het biedt de structuur en de inhoudelijke onderwerpen voor de vergadering. Het kennismakingsdossier wordt aan de ouders, de school en het CLB bezorgd. Dit dossier lijkt op de leidraad van de GON-begeleider, maar de nadruk ligt op informatie.

Start GON-begeleiding

De GON-begeleider krijgt eind augustus het leerlingdossier van de GON-leerling. Vanaf dan kan hij alle partijen contacteren.

Voor nieuwe GON-leerlingen kan het nodig zijn om een klassenraad bij elkaar te roepen. Op deze klassenraad kan de GON-begeleider kennismaken met het leerkrachten team en kan de eerste GON-informatie gedeeld worden. Deze informatie kan zowel bestaan uit handicapspecifieke elementen (eventueel sticordi-maatregelen) als uit een ruimer schetsen van wat GON-begeleiding juist inhoudt.

De eerste GON-begeleiding vindt best zo vroeg mogelijk plaats. De overgang van het lager naar secundair onderwijs is immers een grote stap voor vele jongeren. Zoals het spreekwoord zegt: goed begonnen, is half gewonnen! Het kan dus zijn dat de GON-begeleider reeds een begeleiding achter de rug heeft vooraleer de opstartvergadering plaats vindt.

Waar en wanneer

De GON-begeleiding dient plaats te vinden op de school gewoon onderwijs van de GON-leerling.

Begeleiding bij de leerling thuis is in principe niet toegelaten. Dit kan onder hoogst uitzonderlijke omstandigheden. Deze zijn:

 • Tijdens de examenperiode op secundair en hoger onderwijsniveau
 • Bij lange ziekteperiode van de leerling
 • Bij GON-leerlingen wanneer een overleg met de ouders een wezenlijk deel uitmaakt van een consequente en gerichte aanpak. Dit moet echter beperkt blijven tot een minderheid van de uren.
 1. Indien de begeleiding thuis of op de studentenkamer (voor studenten hoger onderwijs) plaatsvindt, dient dit in samenspraak met de GON-coördinator te gebeuren.

De GON-begeleiding dient bij voorkeur plaats te vinden tijdens de schooluren (8.30 uur – 15.30 uur) en dit ingepast in het lesrooster van de leerling.

Aanwending GON-pakket

Wij organiseren enkel geïntegreerd onderwijs voor leerlingen met een type 4-attest. De ernst van de handicap (matig of ernstig) heeft zijn invloed op het aantal jaren begeleiding, maar niet op het aantal eenheden per week.

GON-begeleiding kan lopen over een periode van twee schooljaren voor leerlingen met een matige fysieke beperking, tot de volledige schoolloopbaan voor leerlingen met een ernstige fysieke beperking.

Voor leerlingen met een matige fysieke beperking kan de twee jaar durende GON-begeleiding georganiseerd worden per onderwijsniveau. Concreet wil dit zeggen dat deze leerling aanspraak maakt op twee jaar GON-begeleiding in het kleuteronderwijs, twee jaar in het lager onderwijs, twee jaar in het secundair onderwijs en nogmaals een begeleiding van twee jaar tijdens het volgen van verdere studies niet verbonden aan de universiteit.

In de omzendbrief Geïntegreerd onderwijs wordt de ernst van de handicap verduidelijkt:

 • Matige fysieke handicap = wordt omschreven als ‘een handicap lichter dan een ernstige’.
 • Ernstige fysieke handicap = een handicap ten gevolge van een neuromotorische stoornis sinds de geboorte, na ziekte of na ongeval (o.a. hersenverlamming, posttraumatisch letsel); syndromen of ziektes die een beenderige, musculaire of gewrichtsaandoening veroorzaken (o.a. arthrogryposis multiplex congenita, ernstige kinderreuma); spierziekte; spina bifida, in zoverre die handicap een zeer ernstige beperking qua schrijf- en/of spraakmotorisch functioneren met zich meebrengt.

Per GON-leerling wordt een aantal punten toegekend, die omgezet worden in uren leraar of uren begeleiding. De som van deze punten wordt het GON-pakket genoemd. Voor leerlingen met een motorische beperking worden er per leerling 2 GON-uren gegenereerd.

Het GON-pakket wordt dus bepaald aan de hand van het aantal GON-leerlingen die de school voor buitengewoon onderwijs begeleidt op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar.

Het GON-pakket mag flexibel aangewend worden. Met andere woorden kan elke school BuO per leerling een aantal uren begeleiding vastleggen volgens de behoefte van de leerling. Het aantal uren per leerling kan dus verschillend zijn.

Bovendien kan de begeleiding in de loop van het schooljaar evolueren naar intensiteit, inhoud en frequentie, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de GON-leerlingen en hun gastscholen. Zo is het ook best mogelijk dat de begeleider doorheen het schooljaar niet steeds dezelfde persoon is.

Soms wordt de GON-begeleiding tijdens het schooljaar stopgezet. Dit kan om heel diverse redenen. De vrijgekomen uren kunnen besteed worden aan andere GON-leerlingen, specifieke opdrachten voor het GON-team, … het beëindigen van de GON-begeleiding dient gemotiveerd te worden in een document ‘onderbreking GON-begeleiding gedurende het schooljaar’ en gehandtekend te worden door de betrokken partijen.