Deskundigheid

GON-team

 

Samenstelling GON-team

Ons GON-team is samengesteld uit mensen met verschillende opleidingen. Regentaten / licentiaten van alle vakgroepen zijn betrokken (talen, wetenschappen, PAV, wiskunde, …). Het GON-team wordt ook aangevuld met enkele andere disciplines, zoals een maatschappelijk assistente, een orthopedagoge, een ergotherapeute. Deze verscheidenheid en multidisciplinaire werking zorgt ervoor dat onze leerlingen door verschillende ‘brillen’ bekeken worden.

Om de functie van een GON-begeleider op Sint-Lodewijk duidelijk te omschrijven is er een functieprofiel ontworpen. Dit bestaat uit verschillende onderdelen:

 • De GON-begeleider voldoet aan de administratieve en wettelijke verplichtingen;
 • De GON-begeleider realiseert de GON-begeleiding in functie van het GON-plan;
 • De GON-begeleider participeert in het interne GON-team en zorgt voor een informatie-doorstroming;
 • De GON-begeleider onderhoudt contacten met interne (BuO)/externe diensten en realiseert een goede samenwerking;
 • De GON-begeleider vormt en ontwikkelt permanent zijn eigen kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

 

Werking GON-team

Het GON-team komt wekelijks samen op maandagavond van 16.15 uur t.e.m. 18.00 uur. 2-wekelijks zijn er geplande vergaderingen. Deze zijn de vaste momenten waarop informatie uitgewisseld kan worden. Het eerst kwartier / half uur is er een begeleider van de mobiele eenheid aanwezig. Er kunnen dan vragen gesteld worden rond sociale administratie / (computer) aanpassingen e.d. Ook de opvolging van dossiers van de mobiele eenheid komen aan bod.

Dan wordt er overgegaan naar de specifieke GON informatie. Enerzijds ligt de klemtoon op organisatie en structuur van de GON-werking, anderzijds is er ruimte voor het opbouwen van deskundigheid en het ontwikkelen en uitwerken van GON gerelateerde thema’s.

 • Informatie-uitwisseling rond handicaps, materialen, methodieken… dus verhogen van de deskundigheid via collegiaal overleg en deskundigheidskast;
 • Uitwerken GON-koffers met specifiek materiaal rond thema’s (DCD, sociaal-emotionele begeleiding,…;
 • samenwerking met andere diensten;
 • Nascholing & uitdieping.

Verder is er ruimte tot leerlingenbespreking en het leerlingoverschrijdend werken. Dit wordt jaarlijks een paar keer systematisch ingepland, maar komt ook elke week aan bod voor moeilijke situaties.

 • Men weet geen raad met de vakgebonden problemen;
 • Men loopt vast in administratie;
 • Men weet geen oplossing voor een motorisch probleem;

De GON-begeleider kan steeds beroep doen op het team. Er is een open houding in het team, iedereen mag vragen stellen, ook al lijken de problemen banaal.

Als de tips / adviezen niet helpen en men geraakt er alleen niet uit, dan is er de mogelijkheid om samen met een andere GON-leerkracht de problemen op te nemen of om leerlingen tijdelijk of permanent over te nemen.

  

Het kernteam

Het kernteam bestaat uit de leerkrachten met meer dan 8 uur GON-begeleiding. Zij hebben maandelijks een aparte vergadering op de klassenraad van 16.20 – 18 uur, om snel in te kunnen springen op eventuele problemen die zij ondervinden tijdens de begeleiding. Enerzijds is er op deze vergadering dus ruimte voor leerlingenbespreking, maar anderzijds is er binnen het kernteam extra ruimte om te werken rond specifieke GON problemen, die dan later kunnen teruggekoppeld worden naar het voltallige team. Zo kan er gewerkt worden rond de ontwikkeling van GON-koffers met specifiek GON materiaal (aanpassingen, sociaal-emotioneel, …), kunnen nascholingen uitgebreid aan bod komen, …

Als er geen GON-vergadering gepland is, komen de fulltime GON-leerkrachten toch naar Sint-Lodewijk voor de klassenraad. Er is dan ruimte voor administratief werk, opzoeken van achtergrond informatie, contact met collega’s uit de school / het ambulant team, onderling overleg rond leerlingen, …

 

De GON-coördinator

De GON-coördinator bereidt de GON-vergaderingen voor en leidt ze. Ze helpt mee zoeken naar oplossingen bij problemen. Er is een aparte begeleiding voor nieuwe leerkrachten. Zij behoudt overzicht over alle dossiers zowel op administratief als inhoudelijk vlak. Kortom, de GON-coördinator is de link tussen het theoretische, wettelijke kader en de praktijk.

 

Nieuwe GON-begeleiders

Onze nieuwe GON-begeleiders worden nauwkeurig gescreend. Niet alleen wordt gekeken naar ervaring, maar ook naar welke aanvulling zij kunnen realiseren binnen ons GON-team.

Elke nieuwe GON-begeleider (ook leerkrachten uit de school die overstappen) worden verplicht deel te nemen aan een extra startdag eind augustus. Op deze startdag krijgen zij uitleg over hun taak als GON-begeleider en krijgen ze een eerste initiatie rond de verschillende handicaps en leer-en ontwikkelingsstoornissen. De mobiele eenheid en DIATH (dienst informatie, advies, technologie en hulpmiddelen) stellen zichzelf ook voor.

De nieuwe GON-begeleiders worden aangemoedigd om de introductiedagen voor nieuwe GON-begeleiders van het VVKSO te volgen. Dit is een drie-daagse opleiding dat zich focust op de verschillende aspecten van GON-begeleiding. Interessant is vooral het informele contact met collega’s van andere diensten.

  

Moodle & deskundigheidskast

Als GON-team werken wij met de elektronische leeromgeving ‘moodle’. Onze GON-map is onderverdeeld in GON-begeleiding en deskundigheidskast.

Het vak GON-begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een nieuwsforum: waarbij informatie kan worden doorgegeven, zowel door de GON-coördinator als de leerkrachten. Er wordt automatisch een mailtje verstuurd naar alle mail-adressen in het bestand.
 • De server-structuur: alle GON-documenten zijn net als op de server (GON-map) beschikbaar op moodle, zodat GON-begeleiders waar ze ook zijn alle documenten kan gebruiken.
 • De omzendbrieven: alle nuttige informatie m.b.t. de wetgeving heeft een apart luikje: vb. zieke kinderen, GON, speciale onderwijsleermiddelen, …
 • De GON-vergaderingen: zowel de voorbereidingen als de verslagen worden op moodle geplaatst.

De deskundigheidskast is een database vol nuttige informatie over verschillende handicaps, leerstoornissen, psychische en sociale problemen, administratie, …

De deskundigheidskast is op drie plaatsen vinden:

 • In de mediatheek: hier staat de papieren versie, de dvd’s, …
 • Op de server-structuur van de school
 • Op moodle

De deskundigheidskast is nooit af. Als een GON-begeleider interessante informatie tegenkomt of een nascholing volgt dan wordt deze toegevoegd aan onze deskundigheidskast.

 

Nascholingen

GON-begeleiders worden sterk gemotiveerd om nascholingen te volgen. ‘Nascholing’ is een vast item op de teamvergadering. Enerzijds het delen van informatie verkregen uit de nascholing, anderzijds het doorgeven van het aanbod nieuwe nascholingen.

Elke GON-begeleider die een nascholing volgt, maakt achteraf een kort verslag op, de verkregen powerpoints, achtergrondinformatie, … worden ingescand en toegevoegd aan de deskundigheidskast.

 

Mobiele eenheid en Diath

De mobiele eenheid en Diath vormen samen met de GON-begeleiding de externe diensten van Sint-Lodewijk. Sommige dossiers overlappen elkaar. Er is een maandelijks overleg GON-Ambulant waarop de coördinatoren een overzicht van de dossiers bijhouden zowel administratief als inhoudelijk. Ook organiseert deze werkgroep jaarlijkse een informatie-avond, afwisselend gericht op ouders, scholen en doorverwijzers.

De verantwoordelijke van beide diensten is aanwezig bij het begin van elke team-vergadering. Er kunnen dan vragen gesteld worden rond sociale administratie / (computer) aanpassingen e.d. Ook de opvolging van de ambulante dossiers komen aan bod.

Meer info over Diath vind je hier

Meer info over de mobiele eenheid vind je hier