BuBaO Pedagogisch project

Onze school is een geïntegreerde geloofs-, leer-, en leefgemeenschap:

Een geloofsgemeenschap

Sint-Lodewijk probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Hiervoor baseren we ons op de basiswaarden uit de opdrachtverklaring van de Zusters van Liefde van J.M., Noordprovincie:

gastvrijheid – openheid – solidariteit – evenwaardigheid - kwaliteit – soberheid – innovatie


De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

 

Een leergemeenschap

We streven naar kwaliteitsonderwijs.

Bij ons staat het kind centraal.

 • Wij hebben een bijzondere zorg voor kansarmen.
 • Wij hebben respect voor en aanvaarden elk kind.
 • Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden en rekening houdend met zijn beperkingen.
 • We streven maximale ontplooiingskansen voor elk kind na:
  • het totale kind (hoofd, hart, handen)
  • elk kind is anders

We zijn voorstander van het ‘expeditiemodel’: samen onderweg naar de top. Het 'competitiemodel’ (enkel met de besten naar de top) vermijden we zoveel mogelijk.

We trachten tevens een dynamische school te zijn:

 • die openstaat voor vernieuwing
 • met een opdracht voor deskundigheid
 • die op speurtocht gaat naar de sterke kanten en mogelijkheden van elk kind
 • die streeft naar verdere uitbouw en verbetering.

De pedagogische begeleidingsdienst en nascholingen zijn voor ons hierbij belangrijke hulpmiddelen.

 

Een leefgemeenschap

Het verwezenlijken van een ‘hechte’ school- en klasgemeenschap.

 • Wij besteden aandacht aan en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, kinderen, therapeuten, begeleiders, MFC-medewerkers, CLB,…) zowel binnen als buiten de school.
 • Onze klas, onze school, onze instelling is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen.
 • Onze school maakt deel uit van een grotere structuur en is sterk verbonden met het MFC.
 • Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid, ruimdenkendheid, solidariteit, rechtvaardigheid in een pluriforme samenleving. Daardoor willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst, als waardenbeleving en engagement.
 • Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Elk lid in de schoolgemeenschap, de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de directeur en de Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor wat zich op school afspeelt. Daarom willen wij samen bouwen aan een christelijke school waar iedereen zich thuis voelt en geborgen weet.