MFC

  Biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren en organiseert: internaat, semi-internaat, logeren, 
  kortverblijf, ambulante dienstverlening evenals multidisciplinaire evaluaties i.h.k.v.
  mobiliteitshulpmiddelen (RIZIV)

 

 

 

Het MFC heeft een gezinsondersteunende of -aanvullende functie. In de leefgroepwerking houden wij hier rekening mee.

De meeste kinderen gaan dagelijks of wekelijks naar huis met het door de scholen georganiseerd leerlingenvervoer.

De leefgroep organiseert de opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren op momenten dat zij niet naar de klas of naar therapie zijn. Daarnaast hebben de opvoeders een duidelijk pedagogische opdracht op erg diverse domeinen: vrije tijd, sociaal-emotioneel welbevinden, zelfstandigheidstraining, toekomstplanning, sociale vaardigheidstraining...

 

Mentorschap

De mentor is voor de cliënt een ankerfiguur die vanuit een goede dossierkennis en vanuit regelmatig individueel contact met de jongere

 • de individuele doelstellingen van zijn/haar cliënt opvolgt en bewaakt
 • de cliënt in de focus/aandacht houdt bij de andere begeleiders
 • verantwoordelijk is voor 'het dossier van de cliënt' in de leefgroep

 

Studiebegeleiding

Jongeren leren plannen en omgaan met studietijd. Start vanuit een héél sterke opvolging en ondersteuning in de eerste graad tot het loslaten naar het einde van de schoolcarrière. Afhankelijk van zelfstandigheid op dat vlak wordt dit per jongere individueel bepaald.

 

Muziekbegeleider

Tijdens de muziekactiviteiten wordt vooral actief gemusiceerd. De klemtoon ligt op muziekbeleving. Muziekkennis is geen vereiste maar kan de muziekbeleving wel ten goede komen. De muzikaal begeleider heeft jarenlange ervaring met onze specifieke doelgroep en gebruikt technologische hulpmiddelen om ook cliënten met zeer beperkte motorische mogelijkheden toch actief te laten musiceren.

 

SILOS

Sint-Lodewijk Sport organiseert activiteiten rond voetbal, netbal, karate, tafeltennis, boogschieten, boccia, hockey, (rolstoel)dansen... met een vrijblijvend karakter. Deze sporten zijn niet therapievervangend.

 • Fietsgroepen volgens leeftijd, fietsvaardigheid en snelheid.
 • Zwemmen (zowel binnen een één-éénsituatie als in groep).

 

Zelfstandige verplaatsingen

Aan de hand van een werkdocument leren jongeren om zich zelfstandig te verplaatsen over eender welk traject.

Sint-Lodewijk beschikt over een team van geneesheer-specialisten met elk een specifieke expertise.

 • De medische coördinatie in het MFC gebeurt door arts-specialist, dr. Martine Debyser. Dr. Martine Debyser is pediater-revalidatie arts en heeft ruime ervaring met de doelgroep. De medisch coördinator volgt alle kinderen en jongeren in het MFC op, maar is geen behandelende arts voor hen. 
  Vóór uw kind in het MFC start, is er een consult met Dr. Debyser. Tijdens deze eerste kennismaking bekijkt zij of uw kind medisch gezien in aanmerking komt voor inschrijving in het MFC.
  Eens uw kind gestart is, volgt dr. Debyser uw kind gedurende het hele verblijf in Sint-Lodewijk op. In functie van de medische opvolging en het afstemmen van het paramedisch programma gaat uw kind minstens eenmaal per jaar bij haar op consultatie. Bij problemen neemt zij, wanneer de ouder dit wenst, contact op met de behandelende artsen.
 • Dr. Luc Stevens is de oogarts. Dr. Stevens volgt samen met orthoptiste Els Linssen specifiek ook de kinderen op met CVI.
 • Dr. Caroline Vande Maele is de neus-keel-oor arts. Dr. Vande Maele beoordeelt naast de gewone consultaties, eveneens de audiometries die door logopediste Carine Vaernewyck worden afgenomen.
 • Dr. Luc Deprost is de vaste huisarts van de instelling. Hij wordt hierbij
  bijgestaan door een huisarts in opleiding.

De oogarts, de NKO-arts en de huisarts werken allen als behandelend arts. Bij het begin van het schooljaar dient u te kiezen of u al dan niet opvolging bij hen wenst.

De verpleegkundigen beantwoorden alle vragen over de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de planning van de interne consultaties bij de artsen.

De orthopedische apparaten- en schoenmakers zorgen voor de realisatie van de prothesen, orthesen, en de (semi-)orthopedische schoenen op maat.

Voor informatie en de aankoop van hulpmiddelen kan u advies inwinnen bij de Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen (DIATH) van het MFC.

U kan zelf de administratieve aanvraagprocedure en de bestelling van hulpmiddelen opstarten, dan helpt de erkende leverancier van uw keuze u hierbij verder. U kunt de aanvraagprocedure ook door DIATH laten opstarten. Het hulpmiddel wordt dan aangekocht bij en geleverd door onze leveranciers. De levering gebeurt in het MFC of bij u thuis.

De leveranciers waarmee het MFC samenwerkt zijn:

 • Voor orthopedische apparatuur (sta-apparaten, zitschalen, …): VIGO, Spronken Orthopedie en Albatros (voor NF-walker).
 • Voor orthopedische schoenen: J. Michiels BVBA en M. Vandewiele BVBA.
 • Voor verplaatsingshulpmiddelen (rolstoelen, orthopedische fietsen, …): Hulpmiddelencentrale, MOVIS en VIGO.

Een aangepast multidisciplinair therapieprogramma wordt op maat opgesteld ter behandeling van uw kind. De inhoud en frequentie van de behandeling wordt opgesteld door de medisch coördinator, Dr. Martine Debyser, in samenspraak met de therapiecoördinatoren. Er wordt steeds rekening gehouden met de noden van het kind, de adviezen van externe artsen en de verwachtingen van de ouders en jongeren.

Kinesitherapie

Observatie en testing: o.a. videoregistratie, GMFM, FEBM, Eurofittest, ROM, Ashworth...

Kinesitherapeutische basistechnieken zijnde mobilisatie, stretching, tonificatie, elektrotherapie, ...

Bobath

Het bobathconcept heeft als doel het kind zo functioneel mogelijk te maken met gebruik van harmonieuze bewegingspatronen.

Door tonusnormalisatie kan het kind aangepaste bewegingspatronen ontdekken waardoor het kind de kans krijgt om meer controle te ontwikkelen over houding en beweging. Zo kan het geleidelijk aan functioneler worden in zijn omgeving.

Tonusnormalisatie bekomt men via verschillende technieken: beweging, gewichtstransfer, positionering, gebruik van zwaartekracht en lichaamsgewicht, stimulatie door druk en tapping, ...

Door het gebruik van harmonieuze bewegingspatronen te stimuleren trachten we het ontstaan van contracturen en orthopedische misvormingen tegen te gaan.

IPV (intrapulmonaire percussie ventilatie)                              

Intra pulmonaire ventilatie (IPV) is een behandelingsmethode voor acute en/of chronische obstructieve en/of restrictieve ademhalingsproblemen.

Er worden percussies (kleine luchtvolumes) toegevoegd aan de spontane ademhaling van het kind of de jongere.

Het doel van deze behandeling:

 • Training tegen thoraco-pulmonaire rigiditeit (stijfheid van borstkas en longweefsel)
 • Vrijmaken van de luchtwegen bij obstructie (slijmvorming bij infectie) = desobstructie

Pelvische Reëducatie

Kinesitherapeutische opvolging en behandeling van kinderen en jongeren met plas– en/of stoelgangsproblemen.

Relaxatietechnieken

verzameling van technieken waarbij de cliënt zich leert bewust worden van spanning en ontspanning en zich mentaal en fysiek leert ontspannen. Ademhaling speelt hierbij een centrale rol.

Eetbegeleiding

therapie binnen de eetsituatie met als doel het kind zo zelfstandig mogelijk te leren eten zonder te veel compensaties die op langere termijn de functionaliteit hypothekeren. Binnen de kinesitherapie ligt de nadruk eerder op uitgangshouding en voedseltransport.

Halliwick

Is een methode waarbij de persoon wordt aangeleerd en ervaart welke mechanische effecten het water op het lichaam heeft. Via een 10-punten programma leert men stapsgewijs controle krijgen over de effecten die het water op het lichaam heeft. Deze waterbeheersing zal dan verder de basis zijn om tot zwemmen te komen. Afhankelijk van de invloed die de beperking heeft op het evenwicht van het lichaam in het water zal men bewegingen en houdingen kunnen aanpassen om een zwemstijl aan te leren.

Hendrickxmethode

therapiemethode met ADR-techniek (actieve dissociërende regulatie= regulatie van de tonus) en waarbij gewerkt wordt rond lichaams-, ruimte- en tijdsorganisatie, noodzakelijke voorwaarden voor het functioneren in het dagelijkse leven.

Ergotherapie

Observatie en testing o.a. AMPS, Melbourne, DTVP-2, VMI,…

Ergotherapeutische basistechnieken met betrekking tot sensorische en motorische integratie

Bobath

Het bobathconcept heeft als doel het kind zo functioneel mogelijk te maken met gebruik van harmonieuze bewegingspatronen.

Door tonusnormalisatie kan het kind aangepaste bewegingspatronen ontdekken waardoor het kind de kans krijgt om meer controle te ontwikkelen over houding en beweging. Zo kan het geleidelijk aan functioneler worden in zijn omgeving.

Tonusnormalisatie bekomt men via verschillende technieken: beweging, gewichtstransfer, positionering, gebruik van zwaartekracht en lichaamsgewicht, stimulatie door druk en tapping,...

Door het gebruik van harmonieuze bewegingspatronen te stimuleren trachten we het ontstaan van contracturen en orthopedische misvormingen tegen te gaan.

Voor de ergo ligt het accent op:

 • Bimanuele coördinatie en schouder-handfunctie
 • Veldorganisatie
 • Oog-hand-coördinatie
 • Grijpfunctie (Forced-used / constraint induced training, gebruik van hulpmiddelen, handfunctietraining)

Zelfredzaamheid en woonvaardigheden: kledij, hygiëne, medicatie, transfers, openbaar vervoer...

1. observatielijsten voor adl, observatiekoffer voor eenhandig functioneren.

2. therapie:

 • ADL-training
 • eetbegeleiding met accent op uitgangshouding en voedseltransport, zoeken naar hulpmiddelen en aanpassingen om zelfstandig       te kunnen eten (vb. eetapparaat)
 • trajectbegeleiding
 • functionele training

3. implementatie

4. integratie en transfers dagelijks leven naar leefgroep en thuissituatie

5. evaluatie

Schoolse vaardigheden

1. schrijven (vb. vloeiend schrift via Van Ins methode, aanleren van blokletters,…)

2. typen

 • bimanueel typen via een klassieke methode of via ‘Typ 10’ (leren typen voor kinderen/jongeren met handvaardigheidsproblemen)
 • eenhandig typen

3. Alternatieve bediening en aangepaste software ter ondersteuning van het schoolse leren en in
functie van vrijetijdsbesteding. (Textease, Mind Express, Kurzweil 3000, Sprint.)

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen in samenwerking met Diath en externe verstrekkers

Advies naar cliënt en ouders

Logopedie

 • Basistechnieken logopedie en observaties, intervisie...
 • Bobath
       behandelingsconcept voor personen met cerebrale parese (CP)
 • Müller
 • pré-logopedie: binnen therapie wordt gewerkt aan houding, ademhaling, stemgeving en mondmotoriek i.f.v. eetsituatie en communicatie.

Eetbegeleiding

therapie binnen de eetsituatie, met als doel het kind zo zelfstandig mogelijk te leren eten zonder te veel compensaties die op langere termijn de functionaliteit hypothekeren. Binnen de logopedie ligt de nadruk op mondmotoriek met toepassingen naar de spraak.

Taaltrainingsprogramma's

= didactisch materiaal op computer.

Praat- en leesgroepjes

In kleine groepjes oefenen kinderen functionele aspecten van taal oefenen.

Stottertherapie

Speechviewer

= computerprogramma waarbij stemgeving in zijn verschillende parameters gevisualiseerd wordt en zo feedback geeft aan de cliënt tijdens de therapie.

Specifieke technieken

Als het kind bepaalde vaardigheden niet kan verwerven wordt gezocht naar ondersteuning en hulpmiddelen zodat het kind zo zelfstandig mogelijk kan zijn in het dagelijks leven. Dit zal binnen de logopedie voornamelijk gaan om:

 • ondersteunde communicatiesystemen

- Smog: voor kinderen die nood hebben aan een alternatieve manier van communicatie: leren spreken met ondersteuning van gebaren, ter vervanging en ter ondersteuning van gesproken taal.

- Mind Express – Grid voor kinderen met nood aan een grafische vorm van ondersteunde communicatie, al dan niet voorzien van hoogtechnologische hulpmiddelen.

 • computerprogramma's die een hulp bieden bij schoolse vaardigheden (o.a. Kurzweill, Textease, Sprint, Dragon).

DIATH staat voor Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen.

De therapeuten werkzaam binnen deze dienst geven informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen. Zij begeleiden onze cliënten eveneens bij de aanvraag en aankoop ervan.

DIATH richt zijn dienstverlening naar alle cliënten van het MFC. Maar ook is er een zeer nauwe samenwerking met de medewerkers van GON BuBaO en GON BuSO waar zij advies en informatie kunnen geven voor de GON-leerlingen. Samen met de medewerkers van de mobiele eenheid gebeurt dit voor de mobiele cliënten.

Zowel GON-leerlingen als mobiele cliënten kunnen rekenen op dezelfde dienstverlening en service, zoals de leerlingen van het MFC deze krijgen.

DIATH beschikt over een zeer ruim aanbod van de meest gangbare hulpmiddelen voor personen met een motorische beperking. Deze kunnen gedurende kortere periodes uitgeprobeerd worden, dit om proefondervindelijk na te gaan of een hulpmiddel voor deze specifieke cliënt al dan niet geschikt is, en of het aangewezen is om een aanvraagprocedure op te starten.

Ze kunnen echter ook gehuurd worden, om de tijdspanne die nodig is om de aanvraag administratief in orde te maken, te overbruggen of in afwachting van een definitieve goedkeuring.

DIATH is erkend als gemachtigd Expert door het Kenniscentrum hulpmiddelen (KOC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en kan in deze hoedanigheid gefundeerde motivatieverslagen afleveren voor alle hulpmiddelen en aanpassingen die vallen binnen de wetgeving van Individuele Materiële Bijstand (IMB).

DIATH is ook erkend voor het opmaken van multidisciplinaire evaluaties in het kader van de RIZIV nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen.

Recent werd deze erkenning als expert ook uitgebreid naar het functioneringsdomein “ondersteuning mobiliteit bovenste lidmaat”.

Eens een geschikt mobiliteitshulpmiddel of ander hulpmiddel geselecteerd en goed bevonden is, hebben onze cliënten de keuze, of ze de administratieve aanvraagprocedure en de bestelling zelf in orde wensen te brengen, of ze hiervoor een beroep doen op DIATH.

1. U zorgt zelf voor de aanvraagprocedure:

De cliënt kiest zelf een erkende verstrekker.

De cliënt zorgt zelf voor de opvolging van de procedure. Hij kijkt bij levering na of de nodige aanpassingen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn, of ze effectief werken en efficiënt kunnen gebruikt worden.

2. DIATH zorgt voor de aanvraagprocedure:

Het hulpmiddel wordt dan aangekocht bij en geleverd door één van onze verstrekkers.

DIATH volgt het traject van de aanvraagprocedure op de voet, en stuurt bij waar nodig.

DIATH zorgt voor de levering bij de cliënt thuis of in het MFC. Samen met de behandelende therapeut wordt er bij aflevering nagegaan of alle gevraagde opties en aanpassingen aanwezig zijn en of ze voldoen aan de verwachtingen van de cliënt.

DIATH verzorgt ook een aanleerfase bij een eerste ingebruikname van het hulpmiddel, en verzorgt de follow up ervan.

De vaste verstrekkers voor mobiliteitshulpmiddelen bij DIATH zijn:

 • V!GO mobility (Centrum voor Technische Orthopedie)
 • HMC (HulpMiddelenCentrale)

De technici van het MFC en DIATH staan in voor het onderhoud en het uitvoeren van kleine herstellingen en kleine aanpassingen aan hulpmiddelen die de cliënten van Sint-Lodewijk gebruiken (niet voor hulpmiddelen die uitsluitend thuis gebruikt worden).

Andere herstellingen en/of aanpassingen voert de verstrekker uit.

Herstellingen tijdens schoolvakanties gebeuren door de verstrekker.

Het MFC biedt verblijf, dagopvang en begeleiding aan kinderen en jongeren.

VERBLIJF:

Overnachting, met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden (inclusief ontbijt) en de avonduren. Het verblijf situeert zich tussen 18.00 u. en 8.00 u.

DAGOPVANG:

De ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of aangepaste dagbesteding.

De opvang kan schoolaanvullend zijn (opvang overdag zonder schoolvervangend karakter, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en – mogelijkheden van het kind of de jongere) of schoolvervangend (opvang binnen de schooluren waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden).

De opvang kan voor een halve of hele dag en situeert zich tussen 8.00 u. en 18.00 u.

BEGELEIDING:

Algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal 1 of maximaal 2 uur. Deze begeleiding kan zowel ambulant (het kind of jongere en of zijn netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener) als mobiel (de hulpverlener verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind of jongere en of zijn netwerk) worden aangeboden.

De drie ondersteuningsvormen zijn combineerbaar. Ambulante begeleiding is enkel mogelijk indien de cliënt op dezelfde dag geen gebruik maakt van dagopvang.

Verblijf en dagopvang worden ook aangeboden voor kinderen en jongeren die geen school lopen in Sint-Lodewijk. Dit kan enkel tijdens weekends en vakantieperiodes. Inschrijving gebeurt één maand vóór de respectieve vakantieperiode en voor de grote vakantie is dit de eerste werkdag na 1 mei.

 

Klik hier voor aanmeldingen

 

Geïntegreerde werking

In Sint-Lodewijk wordt zoveel mogelijk vraaggestuurd en geïntegreerd gewerkt. Vraaggestuurd wil zeggen dat de begeleidingsvragen van de cliënt als uitgangspunt van de ondersteuning gehanteerd worden. Geïntegreerd wil zeggen dat de verschillende zorgvragen van een cliënt niet afzonderlijk benaderd worden maar interdisciplinair. Bijgevolg is er een nauwe samenwerking tussen het MFC en de scholen en is er in principe geen externaatswerking mogelijk.

Samenspraak tussen medewerker en cliënt is de voorwaarde voor het bepalen van een werkbare begeleidingsvraag. De medewerker benadert de begeleidingsvraag zoveel mogelijk vanuit professionele deskundigheid, de cliënt vanuit zijn ervaringsdeskundigheid.

 

Eenheden

In het MFC zijn de cliënten verdeeld over vier interdisciplinaire eenheden. Elke eenheid is opgebouwd rond een deelgroep kinderen/jongeren met een bepaalde gemeenschappelijkheid in hun zorgvraag. Elke eenheid valt samen met een aantal leerstromen in de scholen. Aan elke eenheid zijn medewerkers vanuit de verschillende disciplines verbonden. De belangrijkste redenen voor de werking in interdisciplinaire eenheden zijn het versterken van de interdisciplinaire werking, het kleinschaliger en overzichtelijker maken van de (grote) organisatie en het zo goed als mogelijk afstemmen van de werking op de noden van een groep kinderen/ jongeren en van het individuele kind.

Het MFC heeft een gezinsondersteunende of -aanvullende functie. In de leefgroepwerking houden wij hier rekening mee.

De meeste kinderen gaan dagelijks of wekelijks naar huis met het door de scholen georganiseerd leerlingenvervoer.

De leefgroep organiseert de opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren op momenten dat zij niet naar de klas of naar therapie zijn. Daarnaast hebben de opvoeders een duidelijk pedagogische opdracht op erg diverse domeinen: vrije tijd, sociaal-emotioneel welbevinden, zelfstandigheidstraining, toekomstplanning, sociale vaardigheidstraining...

 

Mentorschap

De mentor is voor de cliënt een ankerfiguur die vanuit een goede dossierkennis en vanuit regelmatig individueel contact met de jongere

 • de individuele doelstellingen van zijn/haar cliënt opvolgt en bewaakt
 • de cliënt in de focus/aandacht houdt bij de andere begeleiders
 • verantwoordelijk is voor 'het dossier van de cliënt' in de leefgroep

 

Studiebegeleiding

Jongeren leren plannen en omgaan met studietijd. Start vanuit een héél sterke opvolging en ondersteuning in de eerste graad tot het loslaten naar het einde van de schoolcarrière. Afhankelijk van zelfstandigheid op dat vlak wordt dit per jongere individueel bepaald.

 

Muziekbegeleider

Tijdens de muziekactiviteiten wordt vooral actief gemusiceerd. De klemtoon ligt op muziekbeleving. Muziekkennis is geen vereiste maar kan de muziekbeleving wel ten goede komen. De muzikaal begeleider heeft jarenlange ervaring met onze specifieke doelgroep en gebruikt technologische hulpmiddelen om ook cliënten met zeer beperkte motorische mogelijkheden toch actief te laten musiceren.

 

SILOS

Sint-Lodewijk Sport organiseert activiteiten rond voetbal, netbal, karate, tafeltennis, boogschieten, boccia, hockey, (rolstoel)dansen... met een vrijblijvend karakter. Deze sporten zijn niet therapievervangend.

 • Fietsgroepen volgens leeftijd, fietsvaardigheid en snelheid.
 • Zwemmen (zowel binnen een één-éénsituatie als in groep).

 

Zelfstandige verplaatsingen

Aan de hand van een werkdocument leren jongeren om zich zelfstandig te verplaatsen over eender welk traject.

digitale-kerstkaart-sint-lodeijk-2016